En bærekraftig produksjon gjennom reduserte klimagassutslipp, bedre fôrutnyttelse og reduserte fôrkostnader er sentralt i avlsarbeidet for NRF.  For å kunne jobbe systematisk med disse avlsegenskapene, er det avgjørende å kjenne kuas daglige grovfôropptak og eteatferd.  Geno løser dette gjennom detaljerte målinger av grovfôropptak i 14 NRF-besetninger som har fått installert CRFI-system (Controlling and Recording Feed Intake) fra BioControl AS i Østfold.

“CRFI-systemet fra BioControl gjør det mulig for oss å beregne avlsverdier for fôreffektiviteten og andre bærekraftsrelaterte avlsegenskaper veldig presist”, sier prosjektleder i Geno, Eli Hveem Krogsti.

Dette går hånd i hånd med en mer effektiv ressursutnyttelse i produksjonen av melk og storfekjøtt, samt reduserte kostnader for bonden. Samlet bidrar dette til en trippel bunnlinje – for en miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i produksjonen.

“I disse besetningene er det installert CRFI-fôrkar i hele lengden av fôrbrettet. Dyra har fri tilgang til grovfôr, og fôringsregimet er i praksis det samme som de har hatt tidligere. Fôrprøver tas ut ukentlig og analyseres for næringsinnhold”

Foto: Eli Hveem Krogsti, Geno

Grovfôrkarene i CRFI-systemet har antenner som leser kuenes elektroniske øremerker. Når et øremerke registreres, åpnes en trykkluftoperert port og kua får tilgang til grovfôret i fôrkaret. Forskjellen i vekt av fôrkaret før og etter hvert besøk danner grunnlaget for målingen av fôropptaket.  Fôropptaksloggen lagres på gårds-PC’en.  Deretter sendes data til Geno via BioControl sin datasky-løsning.  

“I tillegg til presise målinger av kuas grovfôropptak hver dag, får vi også verdifull informasjon om dyras eteatferd – hvor ofte de besøker grovfôrkarene og hvor mye de spiser pr besøk”, sier Krogsti.

Foto: Eva Husaas, Geno

Dersom du ønsker mer informasjon om CRFI (Controlling and Recording of Feed Intake) fra BioControl AS, finner du mer om dette på våre engelske nettsider her:

Se mer her dersom du ønsker å lese mer om Geno og avlsarbeidet med Norsk Rødt Fe: